ساختار سازمانی کنفرانس

رییس کنفرانس : دکترمحمد حسین آرمامهر – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشها ی علمی و صنعتی ایران

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر آرمن آساتوریانس- دکتری مهندسی عمران دانشگاه ویرجینیا، عضو موسسه سازه انگلستان

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر احمدرضا شیروانی دستگردی - دکترای تخصصی معماری، دانشگاه فلورانس ایتالیا

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر پریسا کامرانی مقدم- دکتری مهندسی عمران- سازه، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر علی مجنونی توتاخانه - دکترای جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه بناب - گروه مهندسی معماری

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر ناصر عباسی- مهندسی عمران گرایش سازه های دریایی- دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر ریحانه نوروز- مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر مهدی هاشمی جوکار - دکتری رشته عمران گرایش مکانیک خاک و پی- دانشگاه صنعتی شیراز

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوﯾﺮان-  دﮐﺘﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺗﻬﺮان 

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر حسین مدی- دکتری تخصصی ، معماری و انرژی- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/11/30
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/12/10
  • کنفرانس1397/12/15